Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kỷ niệm 55 Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 - 05/01/2021): Tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính - phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái được thành lập tại Quyết định số 1128-QĐ/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng (PCTN); tiếp nhận và xử lý đơn, thư.

Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ công tác nội chính với cán bộ các phòng chuyên môn. (Ảnh: Thanh Hương)
Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ công tác nội chính với cán bộ các phòng chuyên môn. (Ảnh: Thanh Hương)

 

Sau hơn 7 năm tái lập và đi vào hoạt động, mặc dù nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, nhưng các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng nói chung, Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái nói riêng, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, đảm bảo sự chủ động, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp; PCTN; tiếp nhận và xử lý đơn, thư, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. 
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
Chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 35 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 50 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật PCTN năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
 
Qua đó, chủ động đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hằng năm. 
 
Kết quả, đến nay đã thực hiện rà soát gần 1.700 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội do Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và thanh tra các sở, ban, ngành thực hiện. Qua rà soát đã phát hiện hàng chục cuộc thanh tra có những hạn chế, sai sót và kịp thời kiến nghị các biện pháp khắc phục. 
 
Song song với việc tăng cường phối hợp kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác nội chính và PCTN, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tham mưu đưa nội dung kiểm tra công tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và toàn khóa của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. 
 
Chủ trì tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác nội chính và PCTN. 
 
Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị, thành ủy trong công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư. 
 
Kết quả công tác tham mưu đã tạo nhiều chuyển biến trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp, ngành trong tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tập trung thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch, mở rộng cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí. Hàng năm đã có trên 9,8 ngàn người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đạt trên 99,8% số người thuộc diện phải kê khai. 
 
 
Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 
 
Bên cạnh đó, với tư cách là cơ quan Thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 49 và các kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 
 
Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát đối với công tác tư pháp được quan tâm. 
 
Thực hiện tốt công tác tham mưu về tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN, những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu xử lý nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực Tỉnh ủy giao; kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều đơn, thư có nội dung phức tạp; tham gia các đoàn công tác liên ngành của tỉnh rà soát các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp công dân; chủ trì phối hợp giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. 
 
Với kết quả đạt được trong những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, PCTN và được nhận nhiều danh hiệu thi đua của tỉnh, của Ban Nội chính Trung ương cho các tập thể và cá nhân.
 
Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh dự báo còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; công tác đấu tranh PCTN ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN càng phải thiết thực, hiệu quả hơn. 
 
Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và với truyền thống vẻ vang 55 năm qua của ngành Nội chính Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN; phối hợp cùng các ngành, các cấp làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
 
Theo đó, năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 4 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; kiểm tra, thanh tra, nhất là thanh tra kinh tế - xã hội. Trước mắt, làm tốt công tác phối hợp tham mưu bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, lễ hội quan trọng của tỉnh và đất nước; bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Lương Văn Thức Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy