Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị triển khai công tác năm 2019 các ban nội chính tỉnh ủy khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 06-3, tại tỉnh Phú Thọ, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 với 14 ban nội chính tỉnh ủy khu vực miền núi phía Bắc (Cụm số 1). Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và đại biểu đại diện cho 14 ban nội chính tỉnh ủy Cụm số 1.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Vụ chức năng Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt định hướng nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019 của các ban nội chính tỉnh ủy khu vực miền núi phía Bắc, bao gồm: 
 
    1. Nghiên cứu, đề xuất tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp phù hợp với địa phương, nhất là những nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII), các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Tập trung tham mưu tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện hoặc cụ thể hóa để áp dụng vào thực tiễn các văn bản mới của Đảng và Nhà nước. 
 
    2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    3. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 do Ban Nội chính Trung ương phát động với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn” (Kế hoạch số 142-KH/BNCTW, ngày 26-02-2019 của Ban Nội chính Trung ương). 
 
    4. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong đảng bộ tỉnh.
 
    5. Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến tỉnh ủy; kiến nghị với thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số, đơn, thư được thường trực tỉnh ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với văn phòng tỉnh ủy giúp thường trực tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân. 
 
    6. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương, chú trọng sơ kết, tổng kết về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. 
 
    7. Tiếp tục tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy kiện toàn ban nội chính tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy  cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.  
 
    Có 9/14 đại biểu địa phương phát biểu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chế độ thông tin, báo cáo về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nhiều ý kiến đã tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; trong rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; những bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy. Đại diện các địa phương cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương tăng cường sự quan tâm hơn đối với các địa phương trong công tác chuyên môn về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tăng cường trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ địa phương; phối hợp với các ban, ngành Trung ương cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai các văn bản mới về lĩnh vực được phân công phụ trách…

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí đại diện Cụm trưởng số 1 và Cụm phó năm 2019
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã giải đáp, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm. 
 
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị thời gian tới, các ban nội chính tỉnh ủy Cụm 1 cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, đó là: (1) Tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, chia sẻ nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. (2) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. (3) Tham mưu kịp thời cho ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy chỉ đạo hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”… (4) Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ban nội chính tỉnh ủy với các cơ quan nội chính trên địa bàn; phát huy vai trò của ban nội chính tỉnh ủy trong theo dõi, nắm chắc hoạt động của các cơ quan nội chính, nhất là nắm chắc hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng để tham mưu đạt kết quả tốt. (5) Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; bảo đảm công tác nội chính phải phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thu Huyền/noichinh.vn