Tin địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp giảng dạy tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy

- Ngày 14/5, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp lên lớp giảng tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy.

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng 150 học viên được tham gia bồi dưỡng theo Đề án số 11 của Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu mỗi học viên phải không ngừng tự học tập, tự nghiên cứu, rèn luyện, trang bị thêm kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ để hoàn thành xuất sắc các nội dung, yêu cầu theo Đề án. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp giảng chuyên đề về lịch sử, văn hóa và con người Yên Bái; tập trung vào những vấn đề cơ bản của chuyên đề và làm  nổi bật Yên Bái là nơi quần cư của người Việt cổ, hình thành nên nền văn minh sông Hồng rực rỡ. Cùng với dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ quê hương. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp giảng chuyên đề về lịch sử, văn hóa và con người Yên Bái cho các học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy
Chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái là niềm tự hào về những chiến công, những thành tích đã đạt được, đồng thời Đảng bộ và nhân dân cũng nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, mục tiêu trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà (thứ 3, trái sang) trao đổi với các học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Yên Bái cần tập trung thực hiện là xây dựng con người Yên Bái "tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
 
Đây là chuyên đề đầu tiên trong 10 chuyên đề mà các học viên được học tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh dạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp giảng dạy.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn