Phòng, chống tham nhũng

Bộ Chính trị: Không giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá mới người tham nhũng, xu nịnh, kiêu ngạo

(Thanh tra) - “Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH), ĐB HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước”, Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ.

Quốc hội phê chuẩn các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia có những ai?

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Thông qua Luật Tổ chức Quốc hội: Đổi tên 2 Uỷ ban, tăng số lượng đại biểu chuyên trách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giới thiệu, lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những ĐB tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta….

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm ĐBQH và ĐB HĐND.

“Kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước”, Chỉ thị nêu rõ.

Phấn đấu bầu đủ 500 ĐBQH, tránh "vận động" không lành mạnh

Các cấp uỷ, các tổ chức Đảng phải phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và ĐB HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng ĐB làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 ĐBQH và đạt tỉ lệ ĐB QH chuyên trách.

Cũng theo chỉ thị của Bộ Chính trị, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bộ Chính trị yêu cầu, quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND các khoá gần đây.

Các cấp uỷ, các tổ chức Đảng cũng phải chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND; về vị trí, vai trò của QH và HĐND trong bộ máy Nhà nước.

Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử…

Ngoài ra, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

“Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử”, Bộ Chính trị yêu cầu.

Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ phải thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH, bầu cử ĐB HĐND các cấp ở địa phương.

Đảng Đoàn QH, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban Đảng ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND các cấp thành công tốt đẹp.

Hương Giang/thanhtra.com.vn