Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chia tay đồng chí Nguyễn Văn Lịch, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nghỉ chế độ

Một số hình ảnh tại buổi cha tay:
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY