Tin địa phương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

- Chiều 12/9, đồng chí Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Làm việc với Đoàn kiểm tra về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.
 
Thông qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về lĩnh vực này.
 
Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận tại Hội nghị
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản bảo đảm đồng bộ, thống nhất triển khai thực hiện. Đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát, thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
 
Định kỳ hàng quý hoặc cần thiết, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban với các cơ quan nội chính tỉnh để nắm tình hình và chỉ đạo, định hướng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.
 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị
 
Căn cứ Quy định số 67 - QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quyết định số 463-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái; ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2022; đồng thời, triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo theo đúng Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm đã đề ra.
 
Công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực và sai phạm trong quản lý kinh tế được tăng cường; triển khai nhiều cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực; qua thanh tra đã phát hiện, thu hồi kịp thời tài sản cho Nhà nước.
 
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng. Các cơ quan tố tụng đã làm tốt công tác phối hợp, thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh cũng còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế cần tập trung giải quyết, khắc phục.
 
Sau khi nghe, nghiên cứu dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhất trí, đồng thuận cao với những nội dung dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra. 
 
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 
 
Thường xuyên cập nhật, cụ thể hóa những nội dung mới về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: mua sắm công, đấu giá, đấu thầu các dự án; quản lý đất đai, tài chính, tài sản công, công tác cán bộ. 
 
Làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin tội phạm.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo cũng như các ý kiến, kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhất trí, đồng thuận cao với những nội dung dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngay sau khi có Thông báo kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo xây dựng và sớm ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng, kiểm tra, thanh tra của tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian đề ra.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 6 ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Yên Bái trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua cũng như việc triển khai nội dung tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 
 
Đại tướng Lương Cường đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn