Ban Nội chính Trung ương

Điểm báo tuần số 313 từ ngày 29-4 đến ngày 04-5 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Chính phủ, Nhân Dân, Hà Nội mới, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao Động, Tiền Phong, Xây dựng, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN, TTXVN (29-4) đưa tin, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ, Nhân dân thành phố Hà Nội sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh 2011, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đạt kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phát triển nhanh hơn kinh tế tri thức, công nghệ cao; tạo chuyển biến rõ nét về việc khắc phục ô nhiễm môi trường... Thủ đô phải phấn đấu vào tốp đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, không chỉ vì mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, mà chính là ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị TP Hà Nội tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, hoàn thiện báo cáo, trong đó làm rõ thêm một số nội dung, bổ sung những bài học kinh nghiệm, những kiến nghị, đề xuất về công tác tổ chức cán bộ; cổ phần hóa, phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN; khắc phục khó khăn, vướng mắc trong phối hợp công tác, phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, trong đó có Hà Nội.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công lý, Kiểm toán, Đầu tư, Giáo dục và Thời đại, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN, TTXVN (29-4) cho biết, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương đối với công tác phòng, chống tội phạm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp; vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mở các đợt cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm tín dụng đen, kiểm soát chặt chẽ hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Văn hóa, Hà Nội mới, Đài TNVN, TTXVN (29-4) đưa tin, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Báo cáo về kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện các định hướng phát triển về văn hóa, con người được nêu trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011), Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung các vấn đề về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thống nhất trong đa dạng; văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển; vấn đề kế thừa, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại; nâng cao chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật, đấu tranh chống những biểu hiện phản văn hóa; bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo của người dân… Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng chí lưu ý những thời cơ, thách thức trong bối cảnh mới, công cuộc đổi mới của đất nước đi vào chiều sâu, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra những vấn đề, yêu cầu mới đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của cả nước, trực tiếp là xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Niên, VietnamNet (04-5) phản ánh các nội dung của Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền trung - Tây Nguyên. Sau ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền trung - Tây Nguyên đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng Nhân dân; được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Khu vực miền trung - Tây Nguyên đã gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương (khóa XII). Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ…

Kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-5) đồng loạt đăng tải nội dung Kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: 1) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Các Ủy viên Ban cán sự đảng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đồng chí Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải. 2) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng bị xử lý hình sự. 3) Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9 và đồng chí Đại tá Trương Thanh Nam, Đảng ủy viên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 8, Quân khu 9. 4) Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. 5) Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì. 6) Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quang Dũng, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Quang Dũng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giát sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. 7) Cũng trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Ninh Thuận; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bốn trường hợp. 
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Hải quan, Nhà báo và Công luận, Giáo dục, Sài Gòn giải phóng, TTXVN (01-5) cho biết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là đáp ứng được các quy định của pháp luật Việt Nam và tình hình thực tiễn trong nước; đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; đáp ứng được các yêu cầu của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia, công nhận; chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố lần thứ 2 của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với Việt Nam diễn ra vào quý 4 năm 2019.
 
    Báo Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Thanh Niên, Dân trí, Vnexpress (02-5) cho biết, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 4 bị can về tội “Tham ô tài sản”, gồm: Trịnh Trọng Trung, thủ kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội; Đinh Đức Hiền, kinh doanh bán hàng qua mạng; Lê Công Thắng và Vũ Thái, cùng là nhân viên bảo vệ. Thấy kho vật chứng có nhiều hàng hóa dễ tiêu thụ và giá trị cao, Trung đã bàn bạc, thống nhất với các đối tượng để “rút ruột”, đưa ra thị trường bán lấy tiền ăn tiêu. Tổng số tang vật tại kho vật chứng bị “rút ruột” được cơ quan chức năng giám định có trị giá trên 17 tỷ đồng.
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN (03-5) đưa tin, Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên án sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả  nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Quao. Theo cáo trạng, trong thời gian được phân công nhiệm vụ thủ quỹ, Nguyễn Thị Lệ Hằng có trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt của đơn vị, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của kế toán và lãnh đạo để chiếm đoạt số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hằng mức án 20 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Trưởng phòng, phụ trách quản lý tài chính kế toán huyện Gò Quao 18 tháng tù; Trần Thanh Hòa, Kế toán trưởng thuộc Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện 09 tháng tù và Trần Bé Hậu, cán bộ Phòng tài chính huyện 06 tháng tù treo với cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Thanh tra, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Đài TNVN (03-5) cho biết, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, trong đó tập trung các nội dung thanh tra như: Việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả. Trong kết luận mới đây của Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một số sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Đình tự ý cho thuê mặt bằng, không đấu giá và công khai mức giá; chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất của các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn…
 
    Theo tin từ Báo Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Xây dựng, Giao thông, An ninh Thủ đô, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, VietnamNet(04-5), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đề nghị truy tố 6 bị can, trong đó có ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông Lê Bạch Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội từ năm 2005-2008, đồng thời đảm nhiệm thêm chức vụ Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam đến tháng 3-2014 nghỉ hưu. Theo cơ quan chức năng, năm 2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam đã cho vay vượt hạn mức bảo lãnh tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) do Vũ Quốc Hảo làm Tổng Giám đốc, tổng dư nợ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Tính đến nay, Công ty ALC II không có khả năng trả nợ cả gốc và lãi là hơn 1.700 tỷ đồng. Vụ án ông Lê Bạch Hồng nằm trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ án ALC II, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Phi (03-5) cho biết, Tổng công tố viên Sudan Al-Waleed Sayyed Ahmed đã ra lệnh thẩm vấn ông Omar al-Bashir, Tổng thống Sudan bị phế truất, về các tội danh rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, trong bối cảnh những người biểu tình tiếp tục tuần hành trên diện rộng ở thủ đô Khartoum để yêu cầu thành lập một chính phủ dân sự. Trước đó, ông Bashir đã bị toà án Hình sự quốc tế truy nã về các tội danh tội ác chiến tranh và diệt chủng.
 
    Báo Thanh tra (04-5) đưa tin, tỷ phú John Kapoor, người sáng lập Hãng Dược phẩm INSYS THERAPEUTICS (trụ sở ở bang Arizona, Mỹ), bị kết tội hối lộ để các bác sỹ kê đơn thuốc giảm đau bổ sung, đây được cho là nguyên nhân làm bùng lên cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau khiến hàng chục nghìn người tử vong tại Mỹ. Hãng INSYS đã chi hơn 10 triệu USD để hối lộ trong vụ này. Cựu tỷ phú John Kapoor phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị giao ban đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
    - Kết luận Kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
    - Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen.
 
    - Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.
 
    - Truy tố ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG