Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đoàn công tác Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác phụ trách xã năm 2019 tại huyện Lục Yên

- Ngày 26-3-2019, Đoàn công tác của Tỉnh ủy phụ trách theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh được phân công phụ trách các xã; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí là bí thư, chủ tịch của 15 xã đặc biệt khó khăn của huyện.

Năm 2018, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh được phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nắm toàn diện tình hình, kết quả công tác của đảng bộ được phân công phụ trách.

Toàn cảnh hội nghị
Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tội phạm ma túy, mua bán người, các tội phạm xâm phạm danh dự, phẩm chất, các thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai; hỗ trợ các nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác vận động cán bộ, công chức trong ngành, huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất giúp đỡ các xã, các thôn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, … qua đó tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị được phân công phụ trách với các địa phương.Đại biểu thảo luận
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 22-02-2019 của Huyện ủy Lục Yên thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU, ngày 15-02-2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 và Nghị quyết Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 15. Đồng thời làm rõ vai trò, nhiệm vụ của các ngành thành viên trong việc theo dõi, giúp đỡ, đồng hành cùng các xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Trưởng Đoàn công tác của tỉnh kết luận Hội nghị
 Kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Trưởng Đoàn công tác của tỉnh đề nghị các ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và điều kiện thực tế địa phương, tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn; năm 2019 mỗi đơn vị hỗ trợ xã xây dựng 01 công trình. Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị thành viên thường xuyên duy trì, trao đổi thông tin và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.
Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy