Tin địa phương

Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng

- Sáng 22/8, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. 
 
Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng với 4 đợt tuyên truyền cao điểm. 
 
Đợt 1, từ năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020): tập trung tuyên truyền các nội dung khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các chuyên gia vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; phong trào thi đua yêu nước và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 - 2021...
 
Đợt 2, từ sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến trước thời điểm khai mạc Đại hội XIII của Đảng (tháng 10/2021): tập trung tuyên truyền các nội dung: kết quả, ý nghĩa Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; ý kiến đóng góp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 
 
Đợt 3, tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với Đại hội. 
 
Đợt 4: tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII; việc tổ chức, học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
 
 
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban phát biểu kết luận cuộc họp
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyDương Văn Thống yêu cầu, với công tác tuyên truyền và công tác bảo vệ đại hội Đảng, Tiểu ban cần có kế hoạch chung cho cả giai đoạn và có kế hoạch riêng cho từng thời điểm cụ thể để đảm bảo phục vụ cao nhất cho đại hội. Trong công tác tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền thêm về việc chống chạy chức, chạy quyền, chống vận động theo kết luận của Ban Bí thư và chỉ đạo của Bộ Chính trị; tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.
 
Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên tích cực hướng về Đại hội. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền phải gắn với các sự kiện quan trọng của tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể và thường xuyên báo cáo tiến độ với Tiểu ban. 
 
Về công tác bảo vệ Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị làm thật tốt công tác bảo vệ tại cơ sở, thôn bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". 
 
Cùng với công tác tuyên truyền, bảo vệ Đại hội, các thành viên Tiểu ban làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình nhân dân và dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn