Ban Nội chính Tỉnh ủy

Huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, PCTN, CCTP năm 2019

Dự hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Thành viên Bộ phận thường trực công tác NC&PCTN; Thủ trưởng các cơ quan khối Nội chính huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ Quản lý Thị trường và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại  hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.
Năm 2019, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Các cơ quan khối nội chính đã bám sát chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Chủ động xử lý tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp giải quyết tốt các vụ, việc thuộc thẩm quyền; công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019 trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác theo dõi, dự báo, phối hợp nắm tình hình địa bàn có lúc chưa kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có mặt tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; kết quả thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa rõ nét; …
Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu bật kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đồng thời đề ra các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2020.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác nội chính

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của huyện trong năm 2019. Đồng thời cũng chỉ rõ năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015 - 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh, của huyện; năm tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả Kế hoạch số 210-KH/HU ngày 18/12/2019 của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chương trình số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 121-NQ/TU ngày 17/10/2019 của Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp. Tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác PCCCR, bảo vệ rừng; hướng dẫn các xã tăng cường quản lý hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

A Lù (Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mù Cang Chải)