Tin địa phương

Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

CTTĐT - Kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Môi trường và Đô thị phản ánh ngày 27/8/2020; Triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh năm 2020; Triển khai sử dụng dịch vụ định danh, xác thực điện tử PostID trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là những thông tin chỉ đọa điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ 24/8 - 30/8/2020.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Môi trường và Đô thị phản ánh ngày 27/8/2020

Theo đó, ngày 27/8/2020, Báo Môi trường và Đô thị đăng bài “doanh nghiệp xả thải bức tử môi trường, dân bỏ của chạy lấy người” trong đó có nêu: “Ô nhiễm không khí, đường sá hư hỏng trầm trọng vì các loại xe tải quá cỡ, nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, hoa màu bị san phẳng…do ảnh hưởng của hoạt động nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ”.

Để làm rõ thông tin Báo Môi trường và Đô thị phản ánh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/9/2020.

Triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo Kế hoạch, lộ trình rà soát gồm: 

Trước 31/8/2020: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm 2020 và hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo các huyện, thị xã, thành phố tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia rà soát và phân công cán bộ phụ trách địa bàn các xã để chỉ đạo, đôn đốc theo dõi giám sát công tác rà soát ở cơ sở.

Từ ngày 01/9/2020 - 20/9/2020: Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả rà soát; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tố chức rà soát, họp dân thống nhất kết quả rà soát, niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2020 theo quy định.

Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 30/9/2020: Trước ngày 25/9/2020, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn.

Trước ngày 28/9/2020, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp.

Trước ngày 30/9/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Từ ngày 01/10/2020 đến 30/11/2020: Các huyện, thị xã, thành phố cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai sử dụng dịch vụ định danh, xác thực điện tử PostID trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Bưu điện tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sử dụng dịch vụ định danh, xác thực điện tử PostID trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Để đăng ký, sử dụng dịch vụ định danh xác thực điện tử PostID cá nhân, tổ chức có thể trực tiếp đến các điểm giao dịch của Bưu điện đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ thống PostID tại địa chỉ http://postid.vnpost.vn.

 Giao Bưu điện tỉnh tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh nắm rõ quy trình định danh xác thực điện tử PostID, để hướng dẫn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân đến đăng ký tại các điểm giao dịch của Bưu điện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện các dịch vụ khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, Cổng Dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.yenbai.gov.vn/; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tạo tài khoản PostID cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao dịch tại các điểm của Bưu điện, việc tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu tiếp tục thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho Nhân dân, đạt khối lượng rà phá diện tích khoảng 2.200 ha/48.777 ha (khoảng 4,5% diện tích bị ô nhiễm trên toàn tỉnh); Bảo đảm an toàn tuyệt đối đến độ sâu 5 mét tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại; Rà phá, xử lý 100/180 khu vực nghi ngờ có bom (Khoảng 55% tổng số điểm) đã xác định trong bản đồ ô nhiễm bom mìn vật nổ trên địa bàn tỉnh lập năm 2013; Tiếp tục tiếp nhận, thu gom, xử lý tiêu hủy 100% số bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh do cơ quan, tổ chức cá nhân phát hiện trình báo, bàn giao, giao nộp. Tiếp tục tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom, mìn cho Nhân dân, phấn đấu không có thêm trường hợp nào tai nạn do bom mìn gây ra; Hỗ trợ nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ được thực hiện tập trung vào giai đoạn 05 năm từ năm 2020 đến 2025 với các nhiệm vụ cụ thể gồm: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ban hành các văn bản triển khai cần thiết để thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh. Quán triệt sự cần thiết và lợi ích của việc thực hiện Hiệp định EVFTA tới các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động phổ biến, thông tin tuyên truyền về Hiệp định EVFTA ở các cấp độ khác nhau. Trong đó, tập trung vào các nội dung mang tính chuyên sâu và các thông tin thị trường. Thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện ở các sở, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành hàng, sản phẩm trong tỉnh trong đó tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.

Trong cả quá trình thực thi Hiệp định, tỉnh sẽ thường xuyên duy trì, đánh giá trong quá trình triển khai Kế hoạch; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hiệp định EVFTA ở các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Nguyễn Hiên (tổng hợp)/yenbai.gov.vn