Ban Nội chính Tỉnh ủy

Yên Bái: Tăng cường chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng

- Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng (PCTN) của cơ quan, đơn vị mình gắn với hoạt động công tác chuyên môn và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN” .

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Trấn Yên về công tác nội chính và PCTN.
Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Trấn Yên về công tác nội chính và PCTN.

Năm 2019, công tác PCTN nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.

 
Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền PCTN của cơ quan, đơn vị mình gắn với hoạt động công tác chuyên môn và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trong đó có Quy định số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN” với nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể. 
 
Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; tuyên truyền thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, lãng phí theo nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; gắn công tác tuyên truyền PCTN với tuyên truyền Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định liên quan như: Quy định số 47 của Ban Bí thư về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 35 về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên… 
 
Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo BCĐ 35 cấp huyện đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, vu cáo tình hình tham nhũng và công tác PCTN của Đảng, Nhà nước để chống phá, gây mất đoàn kết nội bộ của các thế lực thù địch. 
 
Trong năm, đã tham mưu thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên BCĐ 35 cấp tỉnh; tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ; cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh. Thực hiện tốt nội dung cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền theo đúng tinh thần Quy định số 65 của Ban Bí thư và định hướng chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Trong đó, tập trung cung cấp các nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; kết quả công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kết quả xử lý các vụ, việc, đối tượng thuộc phạm vi giám sát của Đảng về PCTN; kết quả thanh tra, kiểm tra việc điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận quan tâm; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…., đảm bảo nghiêm túc, đúng đối tượng, không để lộ, lọt thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật theo nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. 
 
Phương thức, hình thức cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đa dạng và phong phú hơn như tuyên truyền trên trang tin điện tử của các sở, ban, ngành địa phương; thông qua tờ gấp, tờ rơi; pa nô, khẩu hiệu, áp phích; tập huấn; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN; qua mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; thông qua các hội nghị giao ban báo chí hàng quý; qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng, qua hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng; qua tài liệu Thông tin nội bộ phát hành 1 tháng/kỳ với số lượng 4.200 cuốn cùng tài liệu thông tin công tác tuyên giáo và tuyên giáo cơ sở phát hành 12 số/năm với tổng số 600 cuốn; tuyên truyền qua triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản về PCTN, lãng phí; qua công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập nghị quyết và thực hiện công tác tuyên giáo…, góp phần phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tham mưu giúp Tỉnh ủy uốn nắn và giải quyết dứt điểm, kịp thời.
 
Nghiêm túc thực hiện Quy định số 65 của Ban Bí thư Trung ương, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền PCTN. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 
 
Kết quả, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố đã ban hành 116 văn bản chỉ đạo thực hiện và hướng dẫn thi hành Luật PCTN; tổ chức trên 1.340 lớp tuyên truyền, quán triệt, tập huấn Luật PCTN cho gần 113.420 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia; phát hành gần 2.000 cuốn tài liệu tuyên truyền PCTN. 
 
Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật về PCTN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về PCTN, từng bước nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. 
 
Phát huy vai trò cơ quan cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về PCTN và thông tin kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, đề xuất, cung cấp thông tin với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. 
 
Cụ thể, thông qua Hội  nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị giao ban khối các cơ quan xây dựng Đảng, cơ quan nội chính và sơ kết công tác của các cơ quan nội chính hàng quý, 6 tháng; qua công tác kiểm tra, nắm tình hình về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng…, năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các huyện, thị tuyên truyền công tác nội chính, PCTN cho trên 3.000 học viên, phát hành trên 2.200 cuốn sách "Pháp luật PCTN – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tới các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tài liệu nghiên cứu tuyên truyền và thực hiện công tác PCTN. 
 
Đối với các cơ quan nội chính, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phân công 1 đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và cung cấp thông tin PCTN; thanh tra tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh  tra, PCTN cho gần 400 người. 
 
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể các nhiệm vụ công tác tuyên truyền PCTN. Kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền các vụ án xét xử công khai lưu động, những vụ án phức tạp, án điểm được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, nỗ lực thực hiện cải cách hành chính tư pháp, xây dựng và thực hiện nghiêm túc chế độ định mức, tiêu chuẩn và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng. 
 
Năm 2019, Công an tỉnh tích cực phối hợp với Truyền hình Công an nhân dân, Báo Công an và duy trì chuyên mục an ninh trật tự trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Yên Bái với 36 tin, bài, phóng sự phản ánh kết quả công tác PCTN, phòng, chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt và các phong trào thi đua trong toàn lực lượng. 
 
Sở Thông tin và Truyền thông đã nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về PCTN. Thường xuyên theo dõi thông tin đăng tải trên báo chí kịp thời phát hiện sai phạm trong tuyên truyền PCTN và những hành vi lợi dụng để đưa tin sai trái, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.
 
Tất cả những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện PCTN nói chung và cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN nói riêng đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tình hình chính trị ổn định, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Thanh Hương/baoyenbai.com.vn