Công tác nội chính

Yên Bái tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

YBĐT - Ngày 2/8, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố, các cơ quan khối nội chính tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 6 năm qua, các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra; xây dựng kế hoạch và đề ra những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật thanh tra được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Tạ Văn Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra của các tổ chức thanh tra trong tỉnh có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng và phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương.
Thực hiện thanh tra hành chính, toàn tỉnh đã thực hiện 646 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 52 tỷ đồng và đã kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 41 tỷ đồng, hơn 150 nghìn m2 đất.
Thực hiện thanh tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã thực hiện 736 cuộc, phát hiện 1.215 tổ chức, cá nhân có vi phạm và đã kiến nghị xử lý hơn 26 tỷ đồng.
Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý sau thanh tra được Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thị, thành phố tiếp tục thực hiện thường xuyên, có quy trình, trình tự, thủ tục, nội dung rõ ràng. Các kiến nghị, kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra được thực hiện nghiêm, 100% kết luận thanh tra được ban hành không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Yên Bái tham luận tại Hội nghị.
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi hành Luật Thanh tra, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất về việc cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thủ trưởng các cơ quan nhà nước cùng cấp với cơ quan thanh tra trong việc phê duyệt chương trình thanh tra, ra quyết định thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra; quy định cụ thể việc thẩm định dự thảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và thiết lập một cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long khẳng định công tác thanh tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra; đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả công tác thanh tra; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất đai, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị; tổ chức thi hành triệt để các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra có hiệu lực thi hành….
        Quyết Thắng/baoyenbai.com.vn