Tin địa phương

Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

- Chiều 25/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch; tham mưu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tập trung triển khai có hiệu quả Đề án số 11 của Tỉnh ủy về "Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến 2035”.
 
Cùng với ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngành đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn bị nguồn nhân lực cho đại hội Đảng các cấp; tham mưu triển khai các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả, phù hợp với tình hình thực tế, từng bước khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. 
 
 
Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm được 403 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 1.203 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; giảm 4.407 biên chế; giảm 985 thôn, tổ dân phố và hơn 13.000 cán bộ chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; giảm 10 đầu mối cấp phòng; 38 lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó phòng; tinh giản 16 cán bộ, nhân viên. 
 
Kinh phí tiết kiệm thông qua việc thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2019 khoảng 1.355 tỷ đồng, giảm chi phí trực tiếp cho bộ máy từ 71% (năm 2015) xuống 55% (năm 2019). Cơ sở vật chất tiết kiệm do giảm điểm trường, phòng học, trụ sở cơ quan do không phải đầu tư bổ sung khoảng 135 tỷ đồng.  
 
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên cũng đã được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên ngày càng nề nếp, thực chất hơn. Công tác kết nạp viên được coi trọng về chất lượng... 
 
Những kết quả đạt được đã góp phần thiết thực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. 
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị; việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
 
Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng là rất lớn, đòi hỏi cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao. Ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc triển khai các đề án theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu; tiếp tục tham mưu việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế. 
 
 
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội nghị
 
Đồng chí đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên,  quản lý chặt chẽ đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên phải gắn với rà soát, sàng lọc đảng viên.
 
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và quy hoạch; thực hiện tốt chính sách cán bộ và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ theo quy định của Trung ương, của tỉnh.
 
Đồng chí yêu cầu làm tốt chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.vn