Video clip

Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt một số nội dung về tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng chống tham nhũng cho học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy

Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt một số nội dung về tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng chống tham nhũng cho học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy