Video clip

Hội nghị chuyên đề “ Tham nhũng vặt – Nhận diện và giải pháp phòng chống”

Hội nghị chuyên đề “ Tham nhũng vặt – Nhận diện và giải pháp phòng chống”