Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin ảnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy - Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng tại các huyện, thị xã năm 2019

Các đồng chí lãnh đạo Ban, chuyên viên trực tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn năm 2019:
Hội nghị tại huyện Trấn Yên


Hội nghị tại huyện Văn Yên


Ảnh: Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy