Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy

      Căn cứ Quyết định số 112-QĐ/BNCTU, ngày 30-01-2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy có:
      + Lãnh đạo gồm: Trưởng ban và các Phó Trưởng ban;
      + Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư (Phòng 1).
gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và chuyên viên;
      + Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Phòng 2) gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và Chuyên viên .
      I. Phòng 1
TRƯỞNG PHÒNG
Đồng chí: Vũ Văn Đức

 
     1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư.
     2. Nhiệm vụ, quyền hạn
     a) Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận, đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch của Ban về công tác nội chính, cải cách tư pháp.
     b) Tham mưu với lãnh đạo Ban về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hoá, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp.
     c) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính, Hội luật gia tỉnh, Đoàn luật sư và một số cơ quan liên quan trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp.
     d) Nghiên cứu, giúp lãnh đạo Ban đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự; giúp lãnh đạo Ban theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ án, vụ việc theo quy định (ngoài các vụ án về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ).
     đ) Giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ: Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh uỷ; kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh uỷ giao; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức tiếp công dân.
     e) Giúp lãnh đạo Ban tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở cơ quan; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (ngoài các vụ án, vụ việc về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ).
     g) Giúp lãnh đạo Ban tham mưu Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình,  kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, cải cách tư pháp; giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác nội chính, cải cách tư pháp theo thẩm quyền.
     h) Tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong Đảng bộ tỉnh.
     i) Giúp lãnh đạo Ban thẩm định, thẩm tra, tham gia ý kiến các đề án, văn bản về công tác nội chính, cải cách tư pháp trước khi trình Tỉnh uỷ. 
     k) Tham gia giúp lãnh đạo Ban phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định.
     l) Phối hợp với Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tham mưu với lãnh đạo Ban về việc xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
     m) Giúp lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ.
     n) Giúp lãnh đạo Ban xây dựng báo cáo, văn bản về công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn, thư.
     o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.
     3. Tổ chức bộ máy
     Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.
     4. Tên gọi tắt và ký hiệu
     Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư được gọi tắt là Phòng 1; ký hiệu: P1.      
      II. Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
 
TRƯỞNG PHÒNG
Đồng chí: Phạm Đình Phúc
 
      1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan; công tác thông tin, tổng hợp; cải cách hành chính; nghiên cứu khoa học; tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; hành chính; quản trị; công nghệ thông tin.
     2. Nhiệm vụ, quyền hạn
     a) Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban việc xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận, đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch của Ban về công tác phòng, chống tham nhũng.
     b) Tham mưu với lãnh đạo Ban việc tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hoá, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng.
     c) Nghiên cứu, giúp lãnh đạo Ban đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giúp lãnh đạo Ban theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ theo quy định.
     d) Tham mưu với lãnh đạo Ban: Xử lý thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra, xác minh, xử lý vụ việc về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.
     đ) Giúp lãnh đạo Ban tham mưu Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng; giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền.
     e) Tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong Đảng bộ tỉnh.
     g) Giúp lãnh đạo Ban thẩm định, thẩm tra, tham gia ý kiến các đề án, văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh uỷ. 
     h) Tham gia giúp lãnh đạo Ban phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định.
     i) Phối hợp với Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư tham mưu với lãnh đạo Ban về việc xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
     k) Giúp lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ.
     l) Tham mưu với lãnh đạo Ban trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan.
     m) Giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác thông tin, tổng hợp; xây dựng báo cáo, văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng.
     n) Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban trong công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học.
     o) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ; giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.
     p) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban về công tác thi đua, khen thưởng.
     q) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban về công tác hành chính, quản trị nội bộ; thực hiện công tác tài chính đảng, hành chính, quản trị, công nghệ thông tin theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
     r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.
     3. Tổ chức bộ máy
     Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.
     4. Tên gọi tắt và ký hiệu
     Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng được gọi tắt là Phòng 2; ký hiệu: P2.