Giới thiệu

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY YÊN BÁI

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY YÊN BÁI

     Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 1128-QĐ/TU ngày 24-5-2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
       Ban Nội chính Tỉnh ủy có con dấu riêng, trụ sở riêng tại tổ 44 phường Đồng Tâm Thành phố Yên Bái.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY
      Chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính được quy định tại Quyết định số 1273-QĐ/TU, ngày 11-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bao gồm các chức năng sau:
        A. CHỨC NĂNG
      Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.       
        B. NHIỆM VỤ
        1. Nghiên cứu, đề xuất
       - Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
       - Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Đảng bộ tỉnh.
      - Chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
        - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính (toà án, kiểm sát, tư pháp, thanh tra, công an, quân sự, thi hành án dân sự), Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh…
      - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương, định hướng xừ lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
      2. Hướng dẫn, kiểm tra
      - Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.
     - Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
      3. Thẩm định
      Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
      4. Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.
      5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
      6. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh.
LÃNH ĐẠO BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY
TRƯỞNG BAN
Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Sinh ngày: 05-5-1960   - Quê quán: Thanh Thủy - Phú Thọ
- Ngày tham gia cách mạng: 9/1982
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02-4-1988; - Ngày chính thức: 02-4-1989
- Quá trình công tác:
   + Từ 1982 - 1994: Công chức thuộc ngành Nông Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái
   + 1995 - 2000: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
   + 2000 - 2006: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
   + 2007 - 2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Văn Yên tỉnh Yên Bái
   + 2011 - 2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Văn Chấn tỉnh Yên Bái
   + 2013 đến nay: Tỉnh ủy viên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đồng chí Nguyễn Văn Xa
- Sinh ngày: 09-02-1969 - Quê quán: Phú Lương - Đông Hưng - Thái Bình
- Ngày tham gia cách mạng: 03/1987
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23-01-1991; - Ngày chính thức: 23-01-1992
- Quá trình công tác:
   + Từ 1987 - 2000: Công chức Văn phòng Huyện ủy Trạm Tấu.
   + 8/2000 - 11/2000: Công tác tại UBKT Huyện ủy.
  + 12/2000 - 6/2011: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. (Tháng 9/2010 là Ủy viên BTV Huyện ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2010).
    + Từ tháng 7/2011 đến 01/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
    + Từ tháng 02/2015 đến 5/2015 là Phó Bí thư thường trực Huyện ủy (kiêm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
    + Từ 01/6/2015 đến 02/2019 là phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu.
   + 01-3-2019 đến nay: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.