Giới thiệu

LỊCH SỬ 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI CHÍNH ĐẢNG

Ngày 05-01-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 133, thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ngành Nội chính hiện nay. Đồng chí Trường Chinh được phân công làm Trưởng ban, đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Phó Trưởng ban.

          Ngày 05-01-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 133, thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ngành Nội chính hiện nay. Đồng chí Trường Chinh được phân công làm Trưởng ban, đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Phó Trưởng ban.
            Sau ngày 30-4-1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IV), tháng 9-1979, Ban Bí thư quyết định giải thể Ban Pháp chế và thành lập Ban Nội chính Trung ương.
Giai đoạn từ năm 2007 đến cuối năm 2012, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, do đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Ở cấp tỉnh, thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban và một đồng chí cấp uỷ viên làm Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo. Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, nước ta tham dự nhiều diễn đàn và gia nhập nhiều tổ chức quốc tế, kinh tế nước ta hội nhập sâu hơn trên trường quốc tế, tội phạm về tham nhũng xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 về 'Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị được thành lập, đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp là Trưởng ban.
          Ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị ban hành Quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.  
         Đối với tỉnh Yên Bái, ngày 09-11-1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ban hành Quyết nghị thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Hà Thiết Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm giữ chức Trưởng Ban Nội chính, đồng chí Phạm Kiểm, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ty Công an được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính.

(Đồng chí Nguyễn Mai Hồng - Nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy)
 
            Sau 8 năm hoạt động, ngày 12-3-1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn ra Quyết định giải thể Ban Nội chính Tỉnh uỷ và chuyển giao nhiệm vụ nội chính sang Văn phòng Tỉnh ủy.
            Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, ngày 06-12-1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.
            Đến giữa năm 2001, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Quyết định giải thể Ban Nội chính Tỉnh uỷ, chuyển nhiệm vụ về Văn phòng Tỉnh uỷ.

(Cán bộ, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận Kỷ niệm chương)

(Đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính)
            Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa XI, ngày 08-4-2013, Ban Bí thư ban hành Quy định 183 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.  Ngày 24-5-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy