Video clip

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng về chính trị là nguy hiểm vô cùng | VTV NEWS

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng về chính trị là nguy hiểm vô cùng | VTV NEWS