Ban Nội chính Trung ương

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam họp Phiên thứ 4

Sáng 25/7/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thành viên Ban Chỉ đạo; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên Ban Chỉ đạo. Cùng dự còn có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các Thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án và các chuyên gia, nhà khoa học.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, Thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án công phu, khoa học, kỹ lưỡng, huy động được trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; nêu được những nội dung cốt lõi từ các chuyên đề do các cơ quan chức năng được giao thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất cao với mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra trong dự thảo Đề án; đồng thời có nhiều góp ý cụ thể, thiết thực, nhất là đối với những vấn đề mới trong nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Dự thảo Đề án đã bám sát Cương lĩnh, các văn kiện của Đảng, Hiến pháp 2013 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều nội dung có tầm nhìn xa. Bên cạnh những vấn đề, nội dung đã thống nhất cao, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các thiết chế và thể chế nâng cao quyền làm chủ của Nhân dân; hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tư pháp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng mô hình quản trị chính quyền địa phương bảo đảm sát thực tiễn và yêu cầu phát triển…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận Phiên họp
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cho biết, Đề án được tiếp thu, chắt lọc từ các báo cáo chuyên đề; việc xây dựng Đề án được thực hiện bài bản, khoa học, dân chủ, thận trọng, công phu, toàn diện, bám sát Cương lĩnh các Văn kiện của Đảng và Hiến pháp năm 2013. Việc xây dựng Đề án bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, xuyên suốt của Đảng, mục tiêu xây dựng CNXH, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền; quán triệt quan điểm về chủ quyền Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp thu kinh nghiệm về xây dựng Nhà nước pháp quyền của các nước trên thế giới phù hợp với truyền thống tốt đẹp và điều kiện, thực tiễn Việt Nam.
 
    Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” là mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát của chế độ ta thể hiện rõ bản chất đặc trưng của nhà nước ta luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng cần tăng cường và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ Nhân dân, đồng thời tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước bảo đảm các điều kiện để Nhân dân làm chủ, chịu sự giám sát của Nhân dân, trong đó nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; chủ quyền nhân dân là giá trị, đặc trưng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; trong nhà nước pháp quyền, Nhân dân thực hiện quyền lực thông qua nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cùng với việc thực hiện các quyền lực được Nhân dân giao phó thì Nhà nước còn có trách nhiệm tổ chức các cơ chế, thiết chế để Nhân dân thực hiện hiệu quả nhất quyền lực của mình. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Phiên họp
    Việc hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực là nội dung có tính đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN để bảo đảm quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương và giữa các cơ quan trong cùng một cấp chính quyền địa phương; xây dựng nhà nước pháp quyền là một trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, có liên quan đến toàn bộ tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đến các mối quan hệ lớn mà Đảng đã nhận diện và lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; đòi hỏi phải có những đổi mới, cải cách có tính đột phá; phải được thực hiện kiên quyết, kiên trì, với quyết tâm chính trị rất cao; phải đặt lợi ích đại cục của Nhân dân, đất nước lên trên hết, trước hết. 
 
    Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đã được phân chia theo 02 giai đoạn là hợp lý, trên tinh thần: (1) Từ nay đến năm 2030, bám sát Cương lĩnh 2011 và Hiến pháp năm 2013 để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện tốt trên tinh thần của Cương lĩnh và quy định của Hiến pháp; (2) Sau năm 2030 đến năm 2045 mang tính định hướng việc tổ chức thực hiện sẽ được quyết định trên cơ sở tổng kết thực tiễn.
 
    Chủ tịch nước yêu cầu, Tổ Biên tập xây dựng Đề án giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chuẩn bị kỹ Tờ trình và các tài liệu kèm theo; lập luận chặt chẽ, khoa học, có sức thuyết phục cao để trình Bộ Chính trị cho ý kiến và trình tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).
Đặng Phước/noichinh.vn