Công tác nội chính

Chủ tịch UBND huyện bị tố vi phạm Luật Tố cáo

(Thanh tra)- Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng bị công dân tố cáo vi phạm về thời gian giải quyết tố cáo, thời hạn gửi thông báo kết luận giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo kết luận giải quyết tố cáo được UBND huyện Đan Phượng ban hành không đúng quy định về thể thức văn bản.

Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng. Ảnh: TK

Ngày 4/8/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 92/KL-UBND đối với ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng; nêu rõ nhiều nội dung công dân tố cáo đúng.

Nội dung tố cáo thứ nhất, công dân tố cáo ông Nguyễn Hữu Hoàng vi phạm thời hạn giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2011 và thời hạn gửi thông báo kết luận nội dung giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

Qua xác minh cho thấy, ngày 24/10/2018, hai công dân có đơn gửi UBND huyện Đan Phượng tố cáo bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Liên Hà có hành vi cản trở, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 2 luật sư khi thực hiện ủy quyền khiếu nại.

Ngày 12/11/2018, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng ban hành Quyết định số 4908/QĐ-UBND thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo của công dân.

Ngày 31/1/2019, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng ký ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 18/KL-UBND và Thông báo số 14/TB-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân.

Theo Khoản 1 Điều 21 Luật Tố cáo năm 2011 về thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc, trong khi từ ngày 12/11/2018 đến 31/1/2019 là 58 ngày làm việc. Như vậy, công dân tố cáo ông Nguyễn Hữu Hoàng vi phạm thời hạn giải quyết tố cáo là tố cáo sai.

Tuy nhiên, ngày 19/2/2019, UBND huyện Đan Phượng mới gửi Thông báo số 14/TB-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân qua đường bưu điện và đến ngày 21/2/2020 công dân mới nhận được. Tại thời điểm này, Luật Tố cáo năm 2018 đã có hiệu lực từ 1/1/2019. Theo Khoản 3 Điều 35 Luật Tố cáo năm 2018, thời gian UBND huyện Đan Phượng gửi Thông báo số 14/TB-UBND cho người tố cáo là chậm 6 ngày so với quy định. Vậy, công dân tố cáo ông Nguyễn Hữu Hoàng vi phạm thời hạn gửi thông báo kết luận nội dung giải quyết tố cáo là tố cáo đúng.

Tại nội dung tố cáo thứ 2, công dân tố cáo ông Nguyễn Hữu Hoàng ban hành Thông báo số 14/TB-UBND không đúng quy định thể thức văn bản.

Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư quy định về văn bản hành chính, thì Thông báo số 14/TB-UBND ngày 31/1/2019 của UBND huyện Đan Phượng là văn bản hành chính.

Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, tại Khoản 2, Điều 13, Dấu của cơ quan tổ chức: “Dấu của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8; dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 5 trang văn bản”.

Thực tế cho thấy, Thông báo số 14/TB-UBND ngày 31/1/2019 của UBND huyện Đan Phượng gửi cho người tố cáo có 6 trang, là văn bản hành chính được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 của Chính phủ, nhưng không đóng dấu giáp lai giữa các trang là chưa đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ. Như vậy, công dân tố cáo đúng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng rút kinh nghiệm và chỉ đạo Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm về thời hạn và thể thức văn bản khi ban hành văn bản của UBND huyện.

Trần Kiên/thanhtra.com.vn