Ban Nội chính Trung ương

Điểm báo tuần số 391 từ ngày 26/10 đến ngày 01/11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (27/10)  phản ánh các nội dung Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện của Ðại hội chính là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Ðảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Ðại hội; đồng thời làm cho ý Ðảng hợp với lòng dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng đề ra. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đối với các văn kiện của Ðại hội. Về công tác xây dựng Ðảng, Ban soạn thảo cần đề cập cụ thể hơn việc kiện toàn các cấp ủy, tiếp tục nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các Ủy viên Trung ương, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí bí thư chi bộ; về chất lượng nguồn nhân lực, cần tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, bởi thời gian qua nội dung này chưa tạo được đột phá, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá về đội ngũ cán bộ nữ cũng như định hướng tiếp tục phát huy tài năng nữ, nguồn lực cán bộ nữ trong thời gian tới; phần dự báo tình hình thế giới và đất nước nên phân tích sâu những thuận lợi và cơ hội của bối cảnh tình hình thế giới, khu vực…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Hà Nội mới, Đài TNVN, TTXVN (28/10) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Theo đó, chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để thực hiện hoặc có văn bản chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Kỷ luật khiển trách đối với người có hành vi bao che cho người bị khiếu nại; sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà; đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại; áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người cố ý không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với vụ việc khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền; cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; cố ý không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Người nào vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người thì sẽ bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Khoa học và Đời sống, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (31/10) đăng tải các nội dung Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tháng 10/2020, toàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, góp phần tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng và hoàn thành báo cáo kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng; tích cực tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị về Báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tham mưu Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị trình về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) theo đúng quy định; làm tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV... Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh vừa hoàn thành chương trình công tác năm, chương trình công tác nhiệm kỳ, tham gia chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, toàn ngành cần tập trung cao độ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14, (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền...
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, An ninh Thủ đô (31/10)  đưa tin về Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 10 do Bộ Công an tổ chức. Trong tháng 10/2020, lực lượng công an nhân dân đã chủ động các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì trật tự, an toàn giao thông, tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ, tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ, ủng hộ nhân dân các vùng bị mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, đá, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân… Qua việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch công tác, trong tháng 10, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế rõ rệt, giảm 6,7% so với tháng 9. Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương trong tháng qua. Đồng thời nhấn mạnh, tình hình an ninh trật tự dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm hình sự còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; tình hình thiên tai, mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân... Trước mắt, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống thiên tai và tập trung khắc phục hậu quả do mưa, lũ; cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và cán bộ khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phòng, chống tội phạm; nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt và vượt tỷ lệ Quốc hội giao; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, đưa ra xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đúng tiến độ...
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Người đưa tin, An ninh Thủ đô, VietnamNet, Đài TNVN, Đài TNVN, TTXVN (26/10) cho biết, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng. Trong số 08 người bị truy tố có 02 cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng. Theo cáo trạng, từ năm 2008 - 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng. Ông Hà cùng các bị cáo nêu trên đã lợi dụng chức vụ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp "sân sau" không đủ điều kiện cấp tín dụng dẫn đến thiệt hại số tiền lên tới 1.664 tỷ đồng cho BIDV. Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày liên tục.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Người đưa tin, Giao Thông, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Đài TNVN, TTXVN (28/10) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và Trần Bá Nhật, Phóng viên thuộc Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên thuộc Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật để điều tra, làm rõ về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, tối 26/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hải và Trần Bá Nhật khi đang có hành vi nhận 150 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra, Công lý, Tiền Phong, Phụ nữ Việt Nam, Sức khỏe và Đời sống, Tuổi Trẻ, VnExpress, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (28/10) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Cáo trạng truy tố các bị can Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải; Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Giao thông vận tải và Đinh Ngọc Hệ, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, cùng 17 bị can khác về các tội danh nêu trên. Nội dung cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, khi Đinh La Thăng với vai trò là Bộ trưởng Giao thông vận tải, nắm rõ các quy định pháp luật nhưng bị can lại đưa ra những chỉ đạo trái quy định để tạo điều kiện cho công ty của Đinh Ngọc Hệ đang kinh doanh thua lỗ, không đủ năng lực tài chính mua quyền thu phí.Bị can Nguyễn Hồng Trường, nể nang dẫn tới các hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo và ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí, nhưng không thông qua hội đồng xác định giá hoặc thuê tổ chức thẩm định giá. Các bị can còn lại trong vụ án được xác định giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.
 
    Báo Lâm Đồng, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Công an TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, TTXVN (29/10) cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền Trang, nhân viên Bưu điện huyện Đức Trọng để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Tại cơ quan công an, bà Trang thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 9/2019, sau khi nhận các gói tiền từ các nhà xe và bưu cục, bưu điện văn hóa xã chuyển về, thay vì giao cho thủ quỹ Bưu điện huyện Đức Trọng, bà Trang dùng để tiêu xài và hợp thức các chứng từ kế toán để che đậy hành vi gian dối. 
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Nông nghiệp, Thanh Niên, Dân trí (29/10) thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định truy tố đối với Nguyễn Mạnh Nghĩa, nguyên là Phó đội trưởng Đội quản lý liên xã, phường số 1, thuộc Chi cục Thuế Gia Nghĩa - Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Quá trình kiểm tra, Nghĩa phát hiện hộ kinh doanh bà V. kê khai thiếu doanh thu quý III năm 2017, với số tiền hơn 370 triệu đồng .Nghĩa nói bà V. đưa số tiền 5 triệu đồng để bỏ qua việc xử phạt thì bà V. đồng ý và hẹn khi nào có tiền sẽ gọi điện cho Nghĩa đến lấy. Ngày 30/6, khi Nghĩa đang nhận số tiền 5 triệu đồng tại cửa hàng kinh doanh của bà V. thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Kiểm Toán (27/10) cho biết, theo báo cáo kiểm toán mới nhất của Kiểm toán quốc gia Nam Phi nhận định, trong giai đoạn tài chính 2019-2020, số lượng các cáo buộc tham nhũng đã gia tăng đột biến tại một số tỉnh, đặc biệt là tại tỉnh Western Cape và Eastern Cape. Cơ quan Kiểm toán quốc gia Nam Phi đã tiếp nhận tới 160 cáo buộc tham nhũng trong giai đoạn tài chính hiện tại ở 2 tỉnh này. Được biết, trong năm tới, các cuộc bầu cử ở cấp chính quyền địa phương dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021. Song có nhiều ý kiến cho rằng, lấy giai đoạn bầu cử nhạy cảm ra làm lá chắn chỉ là sự ngụy biện, vấn đề gian lận và tham nhũng vốn ăn sâu vào hoạt động của các cơ quan Chính phủ tại Western Cape. Thời gian qua, Nam Phi từng không ít lần rúng động vì những bê bối tham nhũng, mà gần đây nhất là những vụ việc xảy ra dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm Jacob Zuma và những hành vi tham ô liên quan đến công tác mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 của quốc gia này. 
 
    Báo Thanh tra (31/10) đưa tin, 3 quan chức Bộ Quốc phòng Malaysia đã nghỉ hưu bị buộc tội tại tòa án vì nhiều lần nhận hối lộ trong một hợp đồng liên quan đến Bộ Quốc phòng, gồm: Kol Che Ahmad Idris, người đứng đầu Bộ phận Chiến lược đấu tranh thông qua internet và Brig Jen Mohammed Feizol Anuar Ayob, từng là cố vấn quân đội cho Bộ trưởng Quốc phòng, đều bị buộc 5 tội danh tham nhũng. Datuk Sheikh Mokhsin Sheikh Hassan, cựu Tổng Giám đốc Tình báo quốc phòng, bị cáo buộc 7 tội danh tham nhũng. 3 quan chức trên bị cáo buộc về tội gạ gẫm, nhận tiền hối lộ từ Giám đốc Điều hành của FEHM Entity Sdn Bhd để đề xuất FEHM Entity được lựa chọn  duy trì hệ thống tình báo của Bộ Quốc phòng thông qua đàm phán trực tiếp…
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    - Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tháng 10/2020.
    - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng.
    - Xét xử sơ thẩm vụ án thiệt hại gần 1.700 tỷ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV.
    - Tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên thuộc Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG