Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng

Quân đội với nhiệm vụ xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

- Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân thuộc về bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội. Mối quan hệ giữa Quân đội với nhân dân là mối quan hệ của tình ruột thịt, tình quân dân cá - nước. Nhân dân ta là người mẹ hiền, là nền tảng, hậu phương vững chắc cho mọi hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi xâm lăng, thống nhất đất nước, nhân dân đã cung cấp cho Quân đội, cho Đảng những người con yêu dấu. Nhân dân ta cũng vô cùng tự hào vì có một Quân đội anh hùng, gan dạ, dũng cảm, hy sinh vì nước, vì dân, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu thương của nhân dân, của Đảng và Bác Hồ.

 Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình sơ tán nhân dân trong bão lũ tháng 10/2020. (Ảnh: Thanh Sơn)

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tiếp tục tham gia giữ gìn, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vừa là yêu cầu nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của Quân đội. Với nét nổi trổi về phẩm chất đạo đức cách mạng, tính kỷ luật và sức mạnh vốn có, Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng, Nhà nước, làm cho nhân dân thấy được sự cần thiết phải giữ gìn, củng cố và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động tuyên truyền của Quân đội làm cho Đảng và dân gần nhau hơn, dân tin Đảng, tin vào chính quyền; đồng thời Đảng, chính quyền cũng hiểu dân hơn, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết thoả đáng những vướng mắc trong dân. Từ đó tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền của Quân đội còn góp phần phòng, chống và hạn chế tác động tiêu cực từ sự tuyên truyền, xuyên tạc chính sách đại đoàn kết do các thế lực thù địch tiến hành, làm cho nhân dân nhận rõ âm mưu, ý đồ đen tối, xấu xa của kẻ thù hòng làm suy yếu đất nước ta từ trong nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị xã hội trên địa bàn đóng quân, giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức quần chúng; bồi dưỡng năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ địa phương; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, lập các phương án giữ gìn an ninh, trật tự; giữ vững sự ổn định chính trị, an toàn xã hội, gia tăng sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ nhân dân; chống các hành động gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của các thế lực phản động...

Quân đội luôn đi đầu trong giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tham gia có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trên mặt trận xoá đói giảm nghèo, hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã quyên góp ủng hộ nhân dân vùng gặp nhiều khó khăn, giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách bớt khó khăn trong cuộc sống. Các đơn vị Quân đội đã trực tiếp giúp đỡ nhân dân hàng vạn ngày công lao động; tư vấn giúp bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các làng nghề, dịch vụ... Trên mặt trận phòng, chống thiên tai, cứ hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn xông pha đi đầu, sát cánh cùng các lực lượng tại chỗ cứu giúp nhân dân trong cơn hoạn nạn, giúp dân sơ tán, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, khắc phục nhanh những hậu quả để lại, tạo điều kiện cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đã tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ở thời bình trong lòng nhân dân. Sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ quân đội trong cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (năm 2020) còn khắc ghi trong tâm trí nhân dân, làm cho nhân dân càng thêm tin yêu, quý mến bộ đội, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc.

 Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân khu 4 giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. (Ảnh: Vũ Hoàng)

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình xây dựng Quân đội cách mạng, tinh, gọn, mạnh, hiện đại, quán triệt quan điểm của Đảng “Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị”, Quân đội cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đây là hoạt động thiết thực nhằm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” trong giai đoạn mới. Tham gia xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, là hoạt động tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là thực tiễn để cán bộ, chiến sĩ đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện ý chí, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó tạo động lực tích cực cho mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác tham gia các hoạt động giúp đỡ nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để triển khai tốt các hoạt động công tác dân vận phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước mắt, cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” bảo đảm phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị; có sự phân công, phân cấp trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ tác động vào tư tưởng, tình cảm, ý thức tổ chức, kỷ luật, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, thường xuyên phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân triển khai các chương trình, hoạt động giúp đỡ nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả. Chủ động nghiên cứu, dự báo, có phương án luyện tập, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để không bị động, bất ngờ khi có tình huống. Duy trì nghiêm kỷ luật trong quan hệ với nhân dân, kỷ luật dân vận để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong Quân đội tham gia vào các hoạt động công tác dân vận, làm cho hoạt động xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của quân đội đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Thực hiện tốt vai trò trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới giúp cho Quân đội làm tròn được chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tài liệu tham khảo:

Ban Chấp hành Trung ương (2023), Nghị quyết số 43-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, ngày 24/11/2023.

Quân ủy Trung ương (2021), Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, ngày 28/12/2021.

Hoàng Văn Phai (2020), Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng thế trận lòng dân hiện nay, Đề tài cấp Học viện, Học viện Chính trị.

 
TS Nguyễn Quang Tạo (Học viện Chính trị)