Tin địa phương

Tỉnh ủy Yên Bái giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng

- Sáng 7/10, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Khối 2020.

9 tháng đầu năm, trong điều kiện vừa phải phòng, chống dịch bệnh COVID -19, vừa thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, của Tỉnh ủy giao, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã bám sát chương trình công tác năm 2020, chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh…; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, duy trì phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 
Các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Hành động 190-CTr/TU và Kết luận 528-KL/TU của Tỉnh ủy; tham mưu lãnh đạo, chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đại biểu cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025. 
 
Ngành xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu thực hiện các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. 
 
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã kết nạp được 661 đảng viên mới…
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các ban và cơ quan xây dựng Đảng của tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm.
 
 
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị. 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban và cơ quan xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra. 
 
Theo chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác và đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các ban và cơ quan cần khẩn trương tham mưu, xây dựng các đề án, nghị quyết về lĩnh vực xây dựng Đảng trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để kịp thời ban hành trong quý IV năm 2020. 
 
Đồng thời, tích cực phối hợp, thẩm định các nghị quyết, đề án của các cơ quan, ban, ngành trình Ban Thường vụ như: Nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các ban và các cơ quan được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo cần chủ động rà soát, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện kiện toàn thành viên, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ từng thành viên.
 
Tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, dân vận chính quyền; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tuyên truyền, cổ động tạo không khí thi đua lao động sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các cuộc thanh tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra… 
 
Hoài Văn/baoyenbai.com.vn