Tin địa phương

Yên Bái: Tập trung giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

- Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thành viên UBND tỉnh diễn ra sáng ngày 31/10.

Trong 10 tháng năm 2019, các ngành, địa phương đã tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ bản đảm bảo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lũy kế một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đạt cao: tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 312.669 tấn, bằng 102,5% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi ước đạt trên 68.614 tấn, bằng 91,5% kế hoạch năm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 42.068 tấn, bằng 85,2% kế hoạch năm; trồng rừng ước đạt 15.229 ha, bằng 95,2% kế hoạch năm; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 11 xã, bằng 50% kế hoạch năm, lũy kế toàn tỉnh có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt trên 9.224 tỷ đồng, bằng 76,9% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 14.838 tỷ đồng, bằng 78,1% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 138,7 triệu USD, bằng 81,6% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.078 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán.
 
Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 11.426 tỷ đồng, bằng 76,2% kế hoạch năm; thành lập mới 194 doanh nghiệp, bằng 73,2% kế hoạch năm; số lao động được tạo việc làm mới ước đạt 19.952 lao động, bằng 99,8% kế hoạch năm. 
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tiếp tục được quan tâm chăm lo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh những vấn đề lớn, phức tạp xảy ra trên địa bàn.
 
 
Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại phiên họp.
 
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã làm rõ kết quả tình hình triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị 10 tháng năm 2019: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân, giải pháp cụ thể để khắc phục…
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong 10 tháng qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của cá nhân, của ngành, địa phương được phân công thực hiện theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động 01 của UBND tỉnh.
 
Tập trung các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp (dưới 70% kế hoạch năm). Tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 238 ngày 24/10/2019; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách. Hoàn thành đảm bảo thời gian, chất lượng đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVIII.
 
 
Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp.
 
Đồng chí yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê thành lập các tổ rà soát, tổng hợp, đánh giá sát thực, tổng hợp, thống nhất số liệu báo cáo sớm với Tổng cục Thống kê xong trước 10/11/2019, nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, sản lượng, giá trị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ năm 2019. 
 
Hoàn thành dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị nội dung để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành sớm chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch thanh tra, kế hoạch cải cách hành chính, dự toán ngân sách Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện... để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 
                                                               Minh Huyền – Đức Toàn/baoyenbai.com.vn