Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ gì

  1. Bùi Thu Thu
    Bùi Thu Thu

    Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo
Điều 78 của Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: 
Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1.    Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của ngưòi tiếp công dân;
2.    Trình bày trung thực  sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày;
3.    Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;
4.    Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung; 
5.    Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân;