Về xác minh và công khai tài sản thu nhập

  1. Nguyễn Trung Hiếu
    Nguyễn Trung Hiếu

    Tôi có một số vấn đề xin được hỏi, rất mong ban nội chính trả lời cho tôi được rõ. Việc công khai tài sản thu nhập được thực hiện như thế nào? Việc xác minh nguồn gốc tài sản được thực hiện khi nào? có được tiến hành thường xuyên không, thẩm quyền, trình tự thủ tục xác minh tài sản, thu nhập như thế nào? Trong thời gian qua tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc xác minh nguồn gốc tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện phải kê khai chưa? việc này trong thời gian tới thực hiện thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Mặc dù các vấn đề mà bạn hỏi tuy chưa cụ thể, rõ nghĩa, tuy nhiên chúng tôi hiểu bạn muốn quan tâm về việc minh bạch tài sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Một số vấn đề được trả lời như sau:
1. Việc công khai tài sản thu nhập được thực hiện như thế nào?
            Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
            2. Việc xác minh nguồn gốc tài sản được thực hiện khi nào?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi bổ sung năm 2012 thì:
“1. Căn cứ để xác minh tài sản bao gồm:
a) Khi có tố cáo về việc không trung thực trong kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai;
b) Khi xét thấy cần có thêm thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản;
c) Khi có căn cứ cho rằng việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý;
d) Khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 47a của Luật này”.
            3. Thẩm quyền, trình tự thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
            3.1- Thẩm quyền:
            1. Trong trường hợp người được xác minh do cấp ủy đảng quản lý thì cơ quan có thẩm quyền xác minh là cơ quan kiểm tra đảng cùng cấp, được quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
            2. Trong trường hợp người được xác minh công tác tại cơ quan của đảng mà không thuộc diện cấp ủy quản lý thì đơn vị có thẩm quyền xác minh được quy định tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
            3. Đối với người được xác minh không thuộc diện cấp ủy quản lý, không công tác tại các cơ quan của đảng thì cơ quan có thẩm quyền xác minh được quy định tại Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ
            3.2. Trình tự thủ tục xác minh tài sản, thu nhập:
            Bước 1: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh
            1. Ban thường vụ cấp ủy các cấp quyết định xác minh đối với người dự kiến được xác minh là cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quyết định xác minh đối với người dự kiến được xác minh là cán bộ thuộc diện Đảng ủy xã, phường, thị trấn quản lý.
            2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quền quản lý cán bộ, công chức, viên chức (theo phân cấp quản lý cán bộ) quyết định xác minh đối với người dự kiến được xác minh thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xác minh đối với người dự kiến được xác minh là cán bộ công chức cấp xã.
            Bước 2: Tiến hành xác minh
            Trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập, người xác minh tiến hành các hoạt động sau:
            - Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh
            - Làm việc trực tiếp với người được xác minh
            - Xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập được xác minh
            - Làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tải sản, thu nhập được xác minh.
            - Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn – kỹ thuật về tài sản, thu nhập được xác minh để đánh giá, giám định tài sản, thu nhập đó.
            - Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác để phục cho việc xác minh tài sản, thu nhập
            - Hoạt động khác cần thiết cho việc xác minh tài sản, thu nhập
            Bước 3: Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập.
            Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể tư ngày kết thúc xác minh, người xác minh phải có báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập gửi người ban hành quyết định xác minh
            Bước 4: Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.
            Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể tư ngày nhận được báo cáo kết quả xác minh, hoặc nhận được giải trình đã rõ ràng, hợp lý các nội dung yêu cầu của người dự kiến được xác minh thì người ban hành quyết định xác minh hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý Người có nghĩa vụ kê khai phải ban hành Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu xác minh và người được xác minh.
            Bước 5: Công khai Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.
            Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu công khai Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức đã yêu cầu xác minh, người ban hành Kết luận xác minh phải công khai bản kết luận đó.
            4. Trong thời gian qua tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc xác minh nguồn gốc tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện phải kê khai chưa?
            Trong thời gian qua tỉnh Yên Bái chưa thực hiện việc xác minh nguồn gốc tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện phải kê khai do không có đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thuộc những những trường hợp phải xác minh như đã nêu ở trên.
            5. Việc này trong thời gian tới thực hiện thế nào?
            Trong thời gian tới, việc thực hiện xác minh nguồn gốc tài sản thu nhập của cán bộ thuộc diện kê khai tiếp tục được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.